phone

+420 724 573 301

cz en

Zrušení společnosti s převodem jmění na společníka

Za podmínek, které stanovení zákon pro jednotlivé formy společností, mohou společníci nebo jiný příslušný orgán společnosti rozhodnout, že společnost se zrušuje bez likvidace a že jmění společnosti (včetně jejích práv a povinností z pracovněprávních vztahů) převezme jeden přejímající společník. Tento přejímající společník musí být ke dni vyhotovení projektu převodu jmění i v době podání návrhu na zápis převodu jmění do obchodního rejstříku podnikatelem (právnickou či fyzickou osobou).

Přejímající společník má povinnost poskytnout ostatním společníkům vypořádání v penězích, které musí být přiměřené reálné hodnotě jejich podílů. Toto vypořádání musí být ostatním společníkům poskytnuto ve lhůtě 1 měsíc ode dne zápisu převodu jmění do obchodního rejstříku. Přiměřenost výše vypořádání se dokládá posudkem znalce.

Pokud je přejímající společník účetní jednotkou podle zákona o účetnictví, pak je třeba sestavit a schválit zahajovací a konečnou účetní závěrku.

V případě, že je přejímajícím společníkem jiná česká právnická osoba nebo družstvo, pak schvaluje převod jmění na společníka její nejvyšší orgán. Pokud nejvyšší orgán nemá, schvaluje převod jmění kontrolní orgán společnosti nebo družstva. Nemá-li  právnická osoba ani kontrolní orgán, nepodléhá u této právnické osoby převod jmění na společníka schválení. Rozhodnutí příslušného orgánu přejímajícího společníka obsahuje schválení:

  • projektu převodu jmění
  • konečné účetní závěrky a zahajovací rozvah, jestliže se vyžaduje, pokud rozhodný den převodu jmění předchází vyhotovení projektu převodu jmění, případně mezitimní účetní závěrky

Zrušení družstva s převodem jmění na člena družstva zákon výslovně zakazuje.

Další druhy přeměn společností:

Máte zájem o naše služby? Kontaktujte nás ZDE.

Další námi poskytované služby: