phone

+420 724 573 301

cz en

Fúze společností splynutím

Fúzí společností splynutím rozumíme zánik dvou či více obchodních společností či družstev, tedy jejich zrušení bez likvidace, a jejich následnou transformací do nově vzniklé nástupnické obchodní společnosti nebo družstva. Veškerá práva a povinnosti zanikajících společností či družstev včetně pracovněprávních vztahů přechází na nástupnickou obchodní společnost či družstvo.

Právní účinky fúze (tzn. zánik zrušených obchodních společností a vznik nové společnosti po splynutí) nastávají ke dni zápisu fúze do obchodního rejstříku.

Při fúzích rozlišujeme fúzi vnitrostátní a přeshraniční. Rozhodující je tak zdali má nástupnická společnost či družstvo své sídlo v České republice nebo v jiném členském státě EU. Právní účinky fúze tak nastávají v den, kdy nastaly účinky fúze v zahraničí.

Další druhy přeměn společností:

Máte zájem o naše služby? Kontaktujte nás ZDE.

Další námi poskytované služby: